ขณะนี้ระบบลงทะเบียนชุมนุม ปิดทำการลงทะเบียนชุมนุม กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

รายชื่อชุมนุมยอดฮิต

รายชื่อชุมนุมยอดฮิต
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา สมาชิก (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
นางวิไลลักษณ์
พระบรรเทา
0 88 88
2 รักษ์ลานธรรม
นางดรุณณี
นางสาวภรณ์ทิพย์
จึงตระกูล
ชูไตรรัตน์
20 29 49
3 อัจฉริยะคอมพิวเตอร์
นายนพคุณ
สืบเลย
14 12 26
4 กยศ. จิตอาสาเพื่อ ช.ศ
นางอรนุช
บุญเกษม
0 23 23
5 To be number one
นางสาวเยาวรัตน์
โคตรสำราญ
9 11 20
6 เปิดโลกชีววิทยา
นางปาริชาต
ปาลินทร
0 18 18
7 วัยใส ใส่ใจการออม
นางสาวอุษณี
ชาติพหล
0 18 18
8 Story Telling
นางสุภาภรณ์
ดาทุมมา
17 0 17
9 Skit
นางรัชดาพร
จันฤาชา
16 0 16
10 เฮฮาภาษาไทย
นางพิกุลทอง
เจรนุกุล
0 15 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา เหลือ (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 E-book
นางสาวอุไร
ทองดี
10 3 13
2 กบนอกกะลา
นายนงค์นุช
เพ็ชรนอก
- 20 20
3 กิจกรรมสร้างสรรค์
นายพฤทธิ์
จันทรบุตร
20 - 20
4 ถ่ายภาพและท่องเที่ยว
นายธนเดช
วิไลรัตนากูล
9 0 9
5 ทำดีเพื่อ ช.ศ.
นายวงเดือน
สมรือแสน
- 15 15
6 นานาประดิษฐ์ 1
นางอัมพร
เสือช้าง
20 - 20
7 นานาอาชีพ
นางทิพาพรรณ
ล่ามสมบัติ
- 16 16
8 มัคคุเทศก์น้อย
นางศศมน
มะปราง
7 20 27
9 ม้วนกระดาษสร้างสรรค์
นางสาวพัชรา
บุพิ
14 - 14
10 สมองกล
นายชาตรี
ขุนภักดี
10 7 17
11 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายไชยา
เหลาประเสริฐ
- 35 35
12 อัจฉริยะคอมพิวเตอร์
นายนพคุณ
สืบเลย
1 3 4
13 อาสาเพื่อสังคม
นายกิตติ
ทับขันต์
8 13 21
14 เกมส์สร้างสรรค์ด้วย flash
นายกิตติพงษ์
จรัญศิริไพศาล
10 10 20
15 เงินออมต้องใส่ใจ
นายธนิดา
พิมพ์สุข
0 - 0
16 เย็บ ปัก ถัก
นางนราวดี
วงศ์กิ่งคำ
3 3 6
17 เศรษฐกิจพอเพียง
นายทัศนีย์
งามสมหาญ
20 - 20
18 แกะสลักผัก ผลไม้
นายบุษบง
นิรันต์สุข
2 10 12
19 โสตทัศนูปกรณ์
นายวิเชียร
งามสมหาญ
- 15 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และห้องสมุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และห้องสมุด
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา เหลือ (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 การท่องอาขยาน
นางยุพาพิน
บูรณสรรค์
18 - 18
2 นิทานพื้นบ้าน
นางมัทนียา
ศิลาศรี
9 20 29
3 ภาษาถิ่นในบทเพลง
นางคำตุ่น
มาตุ้ม
0 - 0
4 ภาษาพาสนุก
นางสาวถนัดดา
วินิจชัย
- 20 20
5 ภาษาพาสนุก
นางวานุช
ศรีบุญมานนท์
- 19 19
6 ภาษาพาเพลิน
นางพิมพ์สินี
ธเนศนิษฐ์
- 19 19
7 ภาษาไทย
นายคุณาธิป
จำปลานิล
10 10 20
8 ภาษาไทย - ภาษาถิ่น
นางนุชนาถ
นางศศิรจน์
เหลาประเสริฐ
ร้อยดาพันธุ์
- 25 25
9 ภาษาไทยในเพลง
นางฐิตารีย์
อโหสิชูวงศ์
7 - 7
10 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
นางภัสสรีวัลย์
ทะคง
0 10 10
11 รักษ์สำนวนไทย
นายวุฒิชัย
มหานาม
20 - 20
12 วาทศิลป์
นายวีระยุทธ
ศิลาศรี
14 5 19
13 เยาวชนนักเขียน
นางพิชญดา
ขุนภักดี
- 14 14
14 เฮฮาภาษาไทย
นางพิกุลทอง
เจรนุกุล
- 5 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา เหลือ (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 A-math ม. ปลาย
นายประดิษฐ์
ฦาชา
- 20 20
2 Art in math
นายรพีพงศ์
ลีพรม
- 17 17
3 Art in math
นางสาวลลิตา
ชาวกะมุด
- 14 14
4 Math for fun
นางทองทศ
แสงดารา
9 - 9
5 The Geometer's Sketchpad (GSP)
นายพิชิต
ทองล้น
10 10 20
6 The Geometer's Sketchpad (GSP) กลุ่มที่ 1
นายสนอง
นายพิชิต
สมเทศน์
ทองล้น
- 20 20
7 The Geometer's Sketchpad (GSP) กลุ่มที่ 2
นางจตุพร
จิตมาตย์
- 11 11
8 The math ม.ปลาย
นางพเยียกร
นางรุ่งนภา
เบี้ยกระโทก
อารยะธรรามโสภณ
- 37 37
9 Volleyball Club
นายภัทรพงษ์
แซงจันดา
- - 0
10 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย
นางสาวทัดดาว
สนเมือง
- 19 19
11 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
นายสุรพงษ์
พูนทอง
16 - 16
12 คิดเลขเร็ว
นางสุกัลยาณี
นางผ่องพรรณ
ภูวนาถศรัณญา
อ้วนศรี
9 - 9
13 ซูโดกุ กลุ่มที่ 1
นางนันท์นภัส
นามสุดตา
12 - 12
14 ซูโดกุ กลุ่มที่ 2
นายเสกสรรค์
พันสนิท
- 20 20
15 ทายาทลูกเสือ-เนตรนารี นันทนาการ
นายสมนึก
วงษา
11 - 11
16 รักษ์เลข
นางศิริพรรณ
นายกัมปนาจ
ศรีอุทธา
ศรีอุทธา
20 - 20
17 วัยใส ใส่ใจการออม
นางสาวอุษณี
ชาติพหล
- 2 2
18 ห้องสมุดคณิตศาสตร์ 1
นางพัธมน
ตันทพงษ์
13 - 13
19 ห้องสมุดคณิตศาสตร์ 2
นายศิริ
ชาติชำนาญ
- 11 11
20 เกม 24
นางพัฒนน์นรี
ศิริวารินทร์
1 10 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา เหลือ (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 Chemistry for Life
นางสาววิรังรอง
จรัญศิริไพศาล
- 9 9
2 Earth Science
นายประสาน
จันเจียวใช้
- 15 15
3 English for Science
นายอนนท์
อุ่นผาง
10 6 16
4 Globe for cpss
นายเกริก
นายอภิวัฒน์
เสโส
ศรีกัณหา
29 - 29
5 กองเกียรติยศ
นายภัทรพงษ์
เจริญสมบัติ
20 20 40
6 ดาราศาสตร์
นายไผ่ล้อม
ชุมพุด
3 8 11
7 นักบินน้อย จรวดขวดน้ำ
นางสาวรัตนาภรณ์
พลธรรม
14 20 34
8 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
นางรัศมี
ธาดาวัฒน์
13 - 13
9 นักเขียนน้อย
นายสิทธิชัย
นิลแก้ง
10 10 20
10 ฟิสิกส์สัประยุกต์
นายทศพล
ท้องแย้ม
- 17 17
11 ฟิสิกส์หรรษา
นางแก่นจันทร์
นางสาวยุพิน
งิสันเทียะ
ผลจัตุรัส
- 26 26
12 วิทยาศาสตร์
นางวิไวลักษณ์
พระบรรเทา
5 15 20
13 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
นายเกษม
แสงดารา
11 - 11
14 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
นางบุญชิดา
เอ่นนู
6 - 6
15 วิทยาศาสตร์กับความงาม
นางสายชล
ชาติไทย
- 20 20
16 วิทยาศาสตร์ชุมชน
นางปัณณพร
เชื้อป้อง
- 18 18
17 วิทยาศาสตร์น่ารู้
นางบุณฑริกา
บุญหล้า
0 - 0
18 สนุกกับวิทยาศาสตร์
นางต้องตา
ไชยเสือ
0 10 10
19 สิ่งแวดล้อม
นางสาวเหมรัตน์
สมน้อย
18 - 18
20 หมากกระดาน
นายอุทัย
กสิวัฒน์
8 0 8
21 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
นางอัจฉรา
กีรติรังสรรค์
12 10 22
22 อนุรักษ์พลังงาน
นายโกมล
ศิริวัฒนกุล
- 20 20
23 เคมีคลีนิค
นายสมดี
ศรีบุญมานนท์
- 18 18
24 เคมีที่รัก
นางสาวณัฐฐา
พลเยี่ยม
- 16 16
25 เคมีโอลิมปิก
นางสาวกิตติพร
อาพา
- 16 16
26 เคมีในชีวิตประจำวัน
นายลิขิต
จิตโส
- 20 20
27 เด็กดีบำเพ็ญประโยชน์
นางสาวแคทลียา
มหาวงศ์
0 10 10
28 เทคโนโลยีชีวภาพ
- 20 20
29 เทคโนโลยีชีวภาพ
นายสุธี
ศรศักดา
- 15 15
30 เปิดโลกชีววิทยา
นางปาริชาต
ปาลินทร
- 2 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา เหลือ (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 ธรรมชาติน่ารู้
นางสุภาวดี
เจริญสมบัติ
0 5 5
2 นานาสาระ
นางจงรักษ์
พูนทอง
18 - 18
3 ภาพยนตร์สั้น 1
นายสุทธิพล
นางสาวกรกนก
ทองเทียม
หลอดอาสา
- 40 40
4 มัคคุเทศก์น้อย
นางสาวเกศรินทร์
นายวัชรศักด์
เหงขุนทด
สอนชัยภูมิ
19 20 39
5 รักษ์ลานธรรม
นางสาวภรณ์ทิพย์
นางดรุณณี
ชูไตรรัตน์
จึงตระกูล
5 1 6
6 รักษ์สิ่งแวดล้อม
นางสมปอง
โฆษจันทรา
8 - 8
7 รักห้องเรียน
นางสาวไพพร
ปราบพาล
17 - 17
8 ละครคุณธรรม
นายวะนิช
อุประชัย
10 6 16
9 สวดมนต์แปล 1
นางเยาวนิตย์
อุประชัย
8 7 15
10 สวดมนต์แปล2
นางประทิ่น
ลือชา
15 - 15
11 ส่องโลกสังคม
นายวทัญญู
นางสาวเสาวลักษณ์
สุวรรณประทีป
นามจันดี
- 38 38
12 อาเซี่ยนศึกษา
นายชูชาติ
ภิรมย์ไกรภักดิ์
8 - 8
13 เติมเต็มสังคมศึกษา
นายวุฒิไกร
ภูมิภูเขียว
- 15 15
14 เรารักษ์โลก
นางนพลักษณ์
พงษ์รักษ์
0 - 0
15 เศรษฐกิจพอเพียง
นางจตุพร
นางสาวปิยฉัตร
วงศ์โพธิสาร
เพชรไพรินทร์
- 25 25

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา เหลือ (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 To be number one
นางสาวเยาวรัตน์
โคตรสำราญ
11 9 20
2 คาราเต้โด / วูซู
นายประยุทธ
คำจันลา
20 17 37
3 ฟุตบอล ม.ต้น
นายสาธิต
นายโชคสวัสดิ์
อินทมา
โพธิกุล
72 - 72
4 ฟุตบอล ม. ปลาย
นายธัชฐพงศ์
นายนิพนธ์
ธีรสุคนธ์
พูนศรี
- 40 40
5 รักสุขภาพ
นางจิราภรณ์
นพคุณวงศ์
17 19 36
6 วอลเลย์บอล
นางสาวบรรจง
ปู่เพ็ง
20 30 50
7 เทเบิลเทนนิส
นางสาวชูจิต
รักษ์มณี
19 18 37

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา เหลือ (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 Art Camp
นายกิจวัฒน์
แสนศรีระ
10 10 20
2 ดนตรีพื้นเมือง
นายวัจนกร
สารแขวีรกุล
9 10 19
3 ถ่ายภาพ
นายทวนทอง
วงษ์ปัญญา
5 10 15
4 นันทนาการ
นางสาคร
พันธะลี
15 14 29
5 นาฏศิลป์พื้นเมือง
นายธีระศักดิ์
วิจิตรปัญญา
17 - 17
6 นาฏศิลป์ไทย
นางสาวอารียา
บุตรทา
1 9 10
7 รักษ์ไทยขับร้อง
นายพีระพงษ์
ตรีศาสตร์
9 9 18
8 ศิลปะ
นางวันเพ็ญ
ทับขันต์
13 20 33
9 ศิลป์สร้างสรรค์
นายบรรจบ
ทัพซ้าย
- 20 20
10 อย.น้อย
นางสายหยุด
ภิรมย์ไกรภักดิ์
- 20 20
11 เขียนภาพการ์ตูน
นางเอมอร
จันทาตีด
0 10 10
12 โยวาทิต
นายจักรี
อบมา
13 15 28

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา เหลือ (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 English movie
นางสาววรีพร
นางรัชนี
ชาติชนะ
โพธิกุล
17 16 33
2 English for fun
นางณัฏฐิยาภรณ์
นิราศสูงเนิน
- 12 12
3 English for MEP2
นายMr.Geoffrey
Welhaf
- - 0
4 English form songs
นายกมลทิพย์
โพธิ์จันทร์
0 - 0
5 English is all around
นายพิมพ์พร
อุ่นผาง
- 14 14
6 English is fun 1
นางนพวรรณ
นันตา
5 - 5
7 English is fun 2
นางสาวรัมภลดาวัลย์
เพชรล้ำ
9 - 9
8 English online
นายสุกัญญา
สมรือแสน
- - 0
9 Happy Library
นางพรทิพา
น้อยดี
- 19 19
10 Intensive English
นางสาววรรณพร
ศรีมี
- 15 15
11 Love Reading
นางยุภานิตย์
สังข์ทอง
- 20 20
12 Skit
นางรัชดาพร
จันฤาชา
4 - 4
13 Story Telling
นางสุภาภรณ์
ดาทุมมา
3 - 3
14 Tuition for you
นางปรียา
แสงศรี
- 22 22
15 ภาษาอังกฤษ 1
นางสาวอรทัย
กสิวัฒน์
18 - 18
16 ภาษาอังกฤษ 2
นางกิ่งดาว
แสนขันธ์
10 10 20
17 ภาษาอังกฤษ 3
นางทิพวรรณ
ใจตรง
10 10 20
18 เปิดโลกภาษาจีน 1
นางสาวกาญจนา
ใกล้กลาง
- 15 15
19 เปิดโลกภาษาจีน 2
นางสาวนารีรัตน์
ทะสุนทร
- 19 19
20 เปิดโลกภาษาจีน 3
นางสาวณัฐปัณฑ์
กูกขุนทด
19 - 19
21 เปิดโลกภาษาจีน4
นายวชิร
สืบปรุ
6 10 16
22 เพื่อนใจวัยรุ่น
นางสาวสุภาพร
ชวเดชารัตน์กุล
17 - 17

กลุ่มกิจกรรมแนะแนว

กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
# ชื่อชุมนุม ที่ปรึกษา เหลือ (คน)
ชื่อ นามสกุล ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 กยศ. จิตอาสาเพื่อ ช.ศ
นางอรนุช
บุญเกษม
1 3 3
2 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
นางวิไลลักษณ์
พระบรรเทา
1 2 3
3 นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1
นางวิไลลักษณ์
นายอภิวัฒน์
นายสัญญา
พระบรรเทา
ศรีกัณหา
เบ้าวัน
- - 0
4 นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2
นางสาวภรณ์ทิพย์
นางรัชนี
นายนิพนธ์
นายธัชฐพงศ์
ชูไตรรัตน์
หล้าจาด
พูนศรี
ธีรสุคนธ์
- - 0
5 นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3
นายสาธิต
นายโชคสวัสดิ์
นายชัยรัตน์
อินทมา
โพธิกุล
บูรณสรรค์
- - 0
6 สภานักเรียน
นางสาวชูจิต
รักษ์มณี
- - 0
7 เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
นางวิลาวรรณ
สมลือแสน
20 - 20
8 เพื่อนใจวัยทีน
นางปฐมาธิดา
แสนศรีระ
- 20 20